Regulamin OBK

Polityka poufności i wymiany informacji

Postanowienia ogólne

Ogólnopolska Baza Księgarń (OBK) funkcjonująca pod domeną obk.pik.org.pl, dostępna pod adresem obk.pik.org.pl, jest administrowana przez Polską Izbę Książki na zlecenie Instytutu Książki (ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

OBK to informacyjna wspólnota księgarzy stworzona przez Instytut Książki wraz z Polską Izbą Książki w celu badawczym i promocyjnym. Dane marketingowe gromadzone w OBK służą promocji placówek wchodzących do OBK, dane liczbowe - agregowane - służą generowaniu raportów ogólnych opisujących stan branży oraz szczegółowych raportów dla członków OBK służących samym księgarzom. Raporty są oparte na polach formularza rejestracyjnego konta i budują ogólny obraz rynku księgarskiego (lokalizacja, asortyment, sprzedaż on-line, struktura powierzchni księgarń, struktura zatrudnienia itp.).

OBK stanowi platformę komunikacji dla środowiska księgarskiego. Zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych na potrzeby podnoszenia wiedzy księgarzy o rynku księgarń. OBK stanowi narzędzie promocji aktywności księgarzy, księgarń niezależnych, sieci księgarskich, a także promocji działań pro-czytelniczych.

Przedmiot usługi

Poprzez serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez administratora – księgarzom zarejestrowanym w OBK oferowany jest dostęp do funkcjonalności serwisu.

Serwis zawiera treści pochodzące od zarejestrowanych księgarzy lub administratora.

Rejestracja konta

Rejestracja konta w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń możliwa jest tylko po zapoznaniu i akceptacji powyższego regulaminu oraz wypełnienia formularza rejestracyjnego zawierającego podstawowe dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres e-mailowy i numer telefonu. Po akceptacji administratora użytkownik ma założony profil i może zacząć wprowadzać dane dot. księgarni.

Rejestracja profilu w OBK odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym wszystkich danych opisanych w polu OBOWIĄZKOWE. Wypełnienie pozostałych pól formularza jest fakultatywne.

Księgarz dokonując rejestracji i akceptując regulamin oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego profilu: hasła i loginu. Administrator bazy (PIK) nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do profilu nieuprawnionych osób.

Zarejestrowany użytkownik ma dostęp tylko do danych swojej księgarni/księgarń, otrzymuje uprawnienia do administrowania danymi, które wprowadził.

Dane wrażliwe (m.in. zatrudnienie, przychody, ilość tytułów) są utajnione, niewidoczne na stronie obk.pik.org.pl. DANE ZGROMADZONE W OBK MAJĄ CHARAKTER POUFNY i OBJĘTE SĄ TAJEMNICĄ HANDLOWĄ.

Ochrona danych księgarza

Przetwarzanie danych księgarza podanych w procesie rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym profilu przez księgarza zarejestrowanego odbywa się za jego zgodą. Administrator przetwarza dane zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych księgarzy zarejestrowanych w OBK podlega ochronie prawnej.

Na stronie OBK użytkownicy mają dostęp do prezentowanych w dziale aktualności informacji z rynku księgarń i branży wydawniczej oraz działalności instytucji i stowarzyszeń branżowych. W dziale raporty prezentowane są dane statystyczne opracowane w oparciu o zgromadzone w bazie dane.

Każdy księgarz zarejestrowany w bazie ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wglądu w dane zgromadzone w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń nie mają członkowie PIK ani inne osoby postronne. Dostęp do zasobów OBK jest możliwy tylko dla wyznaczonych administratorów serwisu, związanych umową o poufności ze stosownymi karami za niedotrzymanie klauzuli poufności.